Dozory staveb

Dozory stavebStavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb (§ 2 odst. 2 písm.d). Stavební dozor může vykonávat také autorizovaná osoba.

Stavební dozor musí stavebník zajistit (není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý) na stavbách prováděných svépomocí – terénních úpravách, zařízeních a udržovacích pracích, uvedených v §103 a 104 stavebního zákona č.183/2006 Sb. (§ 160 odst. 3). V případě, že se jedná o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím – osobou autorizovanou ! (§ 160 odst. 4).

Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby (§ 153 odst.3 stavebního zákona č.183/2006 Sb.).

Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu (§ 153 odst.4 stavebního zákona č.183/2006 Sb.).

Autorský dozor AD– dohlíží nad prováděním stavby podle schválené projektové dokumentace. Jedná se obvykle o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu. AD dohlíží i nad postupem další přípravy jako je projektová dokumentace pro provedení stavby (viz § 159 odst. 1).

Stavební zákon ukládá povinnost stavebníkovi, aby v zákonem stanovených případech zajistil autorský dozor. V případě, že autor projektu nemůže z jakéhokoli důvodu autorský dozor vykonávat (nemoc, úmrtí, odejmutí autorizace) anebo nechce tuto činnost vykonávat, nelze přijmout závěr, že stavebník je zbaven své povinnosti zajistit při provádění stavby autorský dozor projektanta. Projektantovi povinnost tento dozor provádět zákon neukládá. Výkon autorského dozoru musí být založen smluvně. Z uvedeného lze vyvodit závěr, že autorský dozor může s přihlédnutím k legislativní zkratce zavedené v § 22 odst. 4 stavebního zákona (projektant – osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu) vykonávat kterákoli autorizovaná osoba. Dle legislativní komise ČKAIT není protizákonné vypsání výběrového řízení na výkon autorského dozoru.

U staveb, které nejsou financovány z veřejného rozpočtu, autorský dozor stavební zákon výslovně nepředepisuje. Autorský dozor je projektantem prováděn v případě, že je zajištěn smlouvou mezi stavebníkem a projektantem.

Autorský dozor má oprávnění k provádění záznamů do stavebního deníku (§ 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.)

Technický dozor stavebníka je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel (viz § 2 odst. 2 písm. b) jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby (§ 152 odst. 4).

Stavbyvedoucí je povinen spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka (§ 153 odst. 2). Technický dozor stavebníka není vybranou činností ve výstavbě podle stavebního zákona a je náplní volné živnosti č. 70 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, která je definována v příloze č. 4 k Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterou se stanoví obsahová náplň technického dozoru takto: Technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti. Obsahem živnosti není výkon stavebního dozoru, projektování staveb, ani jejich provádění.