Osvědčení

Autorizovaný inženýr je v celém rozsahu stavby, příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vypracovávat všechny oborově vydělené části své dokumentace/projektové dokumentace, tzn. i část příslušející oboru statika a dynamika staveb. Jako „subdodávku“ může stavebně konstrukční část zpracovat jenom osoba s autorizací statika a dynamika staveb anebo mosty a inženýrské konstrukce ve smyslu § 159 odst. 2 stavebního zákona.

Autorizovaná osoba opatřuje autorizačním razítkem nejen dokumenty, které jsou v § 158 SZ vybranou činností ve výstavbě. Vyplývá to z § 2 odst. 1 a 2 autorizačního zákona, podle kterého se autorizací rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě a k oprávnění k výkonu vybraných činností v rozsahu oboru popř. specializaci.

V návaznosti na článek 3 odst. 2 „Pravidel pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika“ a § 18-19 autorizačního zákona č.360/1992Sb. autorizovaný inženýr může orazítkovat jím zpracovaná odborná stanoviska, vyjádření, dokumentace a posudky pro dílčí hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a to i pro účely řízení před státními orgány v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace.

Autorizace pozemní stavby Autorizace statika a dynamika staveb ZL_SRO ŽL_OSVČ OR MAS Šumavsko