Projekty

Projektovou dokumentaci Vám zpracujeme v domluveném rozsahu, pro zadaný účel.

Za stavebně konstrukční část projektu zodpovídá osoba, která k této činnosti získala oprávnění. Touto osobou je statik, který získal osvědčení o autorizaci udělené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) v oboru Statika a dynamika staveb. Zpracovanou dokumentaci statik opatří „kulatým“ razítkem a vlastnoručním podpisem.

DSP - Dokumentace pro stavební povolení - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených vyhláškou č.62/2013.

DOS - Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné stavební povolení, je dle požadavku vyhlášky č.62/2013 obsahově identická s dokumentací pro stavební povolení

DZS - Dokumentace pro zadání stavby - podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny projektu. Je možno se setkat i s těmito alternativními, ale nesprávnými označeními: ZDS - Zadávací dokumentace stavby, DVZ - dokumentace pro výběr zhotovitele, TD - Tendrová dokumentace. S vydáním prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb. k zákonu o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. jsou všechny uvedené termíny chybné. Novela stanoví, že DZS je Dokumentace pro provádění stavby (DPS) (viz §1 vyhlášky 230/2012 Sb.), její struktura a obsah se tedy řídí vyhláškou č.62/2013 Sb. Jako DZS lze vnímat pouze celý balík zadávací soutěžní dokumentace, vlastní stavební projekt je pouze částí tohoto balíku a má označení DPS.

DPS - Dokumentace pro provedení stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele.

RDS - Realizační dokumentace stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby upravena pro dodavatele stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování.

DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby. Podrobně viz vyhláška č.62/2013 Sb.

DBP – Dokumentace bouracích prací. Podrobně viz vyhláška č.62/2013 Sb.