Statické výpočty a posudky

Statické výpočty a posudky

Statický výpočet a posudek hodnotí stavební konstrukci z hlediska mechanické odolnosti, stability, požární odolnosti (je-li požadována), použitelnosti a trvanlivosti. Účelem je stanovit takové dimenze jednotlivých prvků konstrukce (návrh), aby nosná konstrukce stavby přenesla požadovaná zatížení s předem definovanou bezpečností během předepsané životnosti konstrukce (posouzení). Statický posudek je nezbytnou součástí stavebních projektových dokumentací v různých stupních, nejčastěji ve stupni pro stavební povolení či ohlášení stavby. Statický posudek zpravidla zhotovuje a pro úřední účely vždy „kulatým“ razítkem autorizuje statik. Statik je osoba, která má oprávnění výkonu činnosti v oboru Statika a dynamika staveb na základě osvědčení o autorizaci udělené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Statický posudek stávající stavby či konstrukce obvykle hodnotí stávající konstrukci, nejen z hlediska zjevných vad (trhliny, deformace, poškození, úbytek materiálu apod..), ale i z hlediska přitížení. Například přitížení konstrukce stropu, střechy, opěrné a suterénní zdi, základů (patky, pasy, základové desky). Vypracování statického posudku může být vyžadováno legislativou, ale může být vypracován samostatně na objednávku investora, technického dozoru investora, nebo realizační firmy.

Důležité pro provedení posudku je dostatek informací o daném objektu. Nezbytnou součástí pro získávání informací o stavbě je obvykle nutný základní průzkum konstrukce in situ a získávání jiných dat z historie stavby (archivy…). Pokud není zřejmá příčina poruch na základě základního průzkumu je nutné provést detailnější podrobný průzkum konstrukce (odběry vzorků a materiálové zkoušky, měření napjatosti např. pomocí tenzometrů, měření deformací apod. Po získání dat je vhodné vypracovat i pasport stavby.

Vypracované dokumenty statik opatří „kulatým“ razítkem a vlastnoručním podpisem.